Dialog og påvirkning

Årsrapport 2018

DIALOG OG PÅVIRKNING
– HOVEDOPPGAVER FOR NÆRINGSFORENINGEN

Flere av hovedoppgavene til Næringsforeningen gjelder vår næringspolitiske rolle – dialog og påvirkning. Vi skaper møteplasser, utvikle relasjoner og viderefører vår sentrale rolle i utviklingen av Drammensregionen. Det skjer gjennom de mange titalls konferanser, møter, mediale innslag, regionråd og nettverksgrupper som preger foreningens virksomhet.

ÅRLIG MØTE BUSKERUDBENKEN – DIREKTELINJEN TIL STORTINGET

Årlig møtes Buskeruds stortingsrepresentanter og styret i Næringsforeningen. Dels på møter i Stortinget, dels tosidig ifm prosjekter, politiske saker etc. Næringsforeningen ser gode resultater etter våre kontakter og møter.

KONTAKTUTVALG – VIKTIGE KONTAKTFORA

Vi er aktive i både midlertidige og faste kontaktutvalg. Der fremmer vi våre synspunkter og forventninger – og bidrar til gode løsninger og tiltak. Det er for eksempel gode samarbeid med regionkommunenes administrative og folkevalgte ledelse, vi har Næringsforum Oslofjord Vest, Universitetet i Sørøst-Norge – der vi har inngått en samarbeidsavtale, Drammen Nye Sykehus – der vi har hatt flere møter med prosjektledelsen i Sykehusbygg HF og faste møter med Vestre Viken, Buskerudbysamarbeidet, Buskerud fylkeskommune i forbindelse med flere prosesser, m.fl.

NYTT SYKEHUS – INNOVATIVE MILLIARDMULIGHETER

Vestre Viken HF skal bygge et nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Det blir lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og skal ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det nye sykehuset skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus (sykehuspsykiatrien i Vestre Viken). Det skal i tillegg etableres stråleterapi. Sykehuset skal bygges i perioden 2019-2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025. Stortinget vedtok i 2018 å bevilge 425 mill.kr til sykehuset. Sykehuset har en samlet kost på 8,46 milliarder kroner – verdi i 2017-kroner. Næringsforeningen deltar aktivt fra sidelinjen i utbyggingsforberedelsene. Der skal vi blant annet arbeide for oppdrag til det regionale næringslivet. Vi forbereder dette ved informasjoner, kontaktmøter og andre møter samt konferanser.

AREALUTVIKLING – STORE BEHOV, TRANGE FORHOLD

Næringsforeningen samarbeider med de 6 kommunene i regionen for å sikre utbyggingsarealer for bedriftene som ligger i dette pressområdet og for bedrifter som ønsker å flytte hit. I området er det betydelige begrensninger pga dyrket og dyrkbar jord, markagrensen, tilpasninger til Drammensfjorden og Drammenselven samt nye påkrevde vegløsninger. Med partenes felles interesser for gode løsninger er dette i prosess flere steder.

KRONIKKER – TYDELIG PROFILERING

Næringsforeningens praksis med regelmessige kronikker til media gir foreningen gode muligheter for profilering av aktuelle tema. Kronikkene skrives i hovedsak av styrets leder, men dels av daglig leder. Det er skrevet 9 kronikker i 2018: «Viktige saker for Buskerudbenken», «Mot 2035 – annenhver jobb er borte», «Buskerudbyen – kasser tar ikke bussen», «Grønt teknologisykehus», «En god bypakke», «Ferie og fritid – fakta, gleder og utfordringer», «Mer attraktiv busstransport – selve løsningen», «Drammen i utvikling» og «Gründeruken 2018».

HØRINGSUTTALELSER – NÆRINGSLIVETS STEMME

Næringsforeningen tar initiativ og fremmer uttalelser i mange av sakene som behandles i regionens 6 kommuner og i Buskerud fylkeskommune. Det gjelder særlig utbyggings- og reguleringssaker men også i mer politiske saker som næringsutvikling, kompetanseløft, kultur, skoleutbygging og transport.