Nettverk

Årsrapport 2018

Nettverkene representerer og jobber aktivt for å styrke og profilere ulike bransjer, fagfelt og innsatsområder. Nettverkene har hver sin ressursgruppe på 6-15 nøkkelpersoner. Næringsforeningens rolle er å tilrettelegge og koordinere arbeidet og vi har én administrasjonskontakt i hver ressursgruppe

Nettverkene bidrar positivt til:

  • Økt innovasjonsevne i eksisterende næringsliv
  • Bedre samarbeid mellom bedriftene og med andre bransjemiljøer
  • Økt samarbeid mellom næringsliv og utdannings- institusjoner
  • Bedre profilering av bransjene i Drammensregionen
  • Større interesse for nyetableringer i en attraktiv Drammensregion

Ressursgruppene har fokus på å sette næringspolitiske saker på agendaen, synliggjøre nettverket i Drammensregionen, bidra til kompetanseheving for bedriftene innenfor fagfeltet og skape attraktive møteplasser

Ledere

Nettverket arbeider for at Drammensregionen skal være en attraktiv arena for ledere og nettverksbygging. Erfaringsutveksling og faglig utvikling står i fokus. Dette er nettverket for alle med leder- og personalansvar i en bedrift, og som ønsker å ta aktivt del i en ledergruppe utenfor egen bedrift. Møtene inneholder et faglig tema, diskusjoner, dialog og erfaringsutveksling, samt mingling og sosialt samvær.
Nettverket tar opp høyaktuelle og tidsriktige tema også relatert til de betingelser næringslivet i regionen forholder seg til. Eksempler på tema kan være: Strategi, HR relaterte spørsmål, Mentoring,  lederskap generelt. I tillegg til månedlige samlinger arrangeres det sosiale sammenkomster og ikke minst en lengre ledersamling for fag og nettverksbygging.

 

Byggenæringen

Nettverket inkluderer alle Næringsforeningens medlemmer som har virke innenfor byggenæringen, og har som visjon å være den mest attraktive arenaen for sentrale aktører i bransjen. Nettverket er engasjert i en rekke næringspolitiske prosesser.
Nettverkets ressursgruppe består av en rekke engasjerte representanter fra et utvalg av aktører: Rådgivende  ingeniører, entreprenører, utførende og andre leverandører. Disse engasjerer seg stort innenfor diverse forum og i samarbeid med Drammen kommune, Buskerudbyen og andre aktører.

Ressursgruppen er også sterke bidragsytere til innholdet i konferanser som Fjordkonferansen og Eiendomsdagen – i tillegg til å arrangere årlige studieturer til destinasjoner i inn og utland.

 

Kultur- og kulturelle næringer

Nettverket består av de kreative næringene der intensjonen er å gjøre bransjene attraktive og konkurransedyktige gjennom kompetanse, nettverksbygging og synliggjøring. Nettverket startet året med et kurs i bruk av sosiale medier, og hva du kan gjøre for å øke synligheten mot ditt publikum og øke engasjementet blant dine følgere. Drammens Museum var arenaen for kick-off på «Arts & Soup» i september i samarbeid med Kunst Rett Vest. «Arts & Soup» skal være en aktuell møtearena/møteplass for regionens bransjeaktører fra kulturnæringen der målet er å styrke, synliggjøre og profilere bransjen overfor hverandre, samt øvrig næringsliv.

Gründere

Det har vært gjennomført flere arrangement og aktuelle møteplasser som gründercafé og gründerforkoster. Dette har enten vært i regi av ressursgruppen, eller i samarbeid med eksterne aktører. Det har vært fokus på å gi gründere tilgang på møteplasser gjennom gründerverksteder der man aktivt kan jobbe selv med sine produkter eller ideer. NXT ble arrangert for andre gang i august, og er en viktig møteplass der idé møter kapital. Her er fokus på at gründeren skal pitche sin idé overfor publikum og investorer. Gründeruka ble gjennomført i uke 46 med til sammen hele 14 arrangement, og nytt av året var at Ungt Entreprenørskap var en del av programmet. Uken ble avsluttet med et større arrangement på Energibygget, der både vinneren av gründeridol til Ungt Entreprenørskap og utvalgte gründere stod på scenen.

Logistikk

Logistikk Drammensregionen er et logistisk knutepunkt for både vei, båt og bane. Logistikknettverket består av private og offentlige virksomheter som ser verdien av å skape nettverk og relasjoner med andre aktører innen samme bransje. Nettverket har fokus på tilrettelegging for eksisterende logistikkbedrifter, økt kompetanse, rekruttering, å være en høringsinstans og kommunisere på vegne av logistikkbransjen, være synlig og proaktiv, samt å være til nytte for medlemsbedriftene. 

I 2018 arrangerte logistikknettverket 2 frokostmøter hvor temaene var:

  • Industri 4.0 – Digitalisering av Supply Chain
  • Trusselbildet for næringslivet er i stadig endring og utvikling. Er du forberedt?

Nettverk for kompetanse og utvikling

Nettverkets formål er å «utvikle og tilrettelegge for et fremtidsrettet og kompetansebasert Næringsliv i Drammensregionen». Det er viktig for nettverket å lytte til behovene i vårt næringsliv og målgruppen for nettverket er ledere og medarbeidere med ansvar for kompetanse og utvikling i en bedrift. Ressursgruppen ønsker å gi opplevd merverdi for medlemmene ved å være fremtidsrettet, innovativt og forsknings- og kunnskapsbasert. Dette vil de også søke å oppnå ved å tilby deltakelse i et engasjert, ambisiøst og mangfoldig nettverk, skape arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling og kompetansehevende tiltak av høy kvalitet.

I 2018 har nettverket avhold 3 frokostmøter med følgende temaer: «Fremtidens kompetansebehov», Systematisk kompetanseutvikling del 1- har din bedrift noe å hente?, Strategisk kompetanseutivkling del 2 «hvordan spise elefanten?».

Nettverket Grønn Suksess

  Nettverket har store ambisjoner om å bringe næringslivet i Drammensregionen langt frem innen «Det grønne skiftet». Nettverket var omtalt som «Grønn konkurransekraft» i forrige årsrapport. To viktige tiltak er igangsatt i 2018:

Miljøfyrtårnsertifisering – tre kurs. Grønne innkjøp – samarbeid med regionale virksomheter i offentlig sektor. Formål: Større vekting av miljø i offentlige anbud. Miljøfyrtårn synes noe tungt å utvikle. Grønne innkjøp er positivt for kommunene, BFK, FMBU, Glitre, Vardar og andre. To grønne innkjøpskonferanser er avviklet sammen med Drammen kommune.

Det har vært to møter i «Advisory Board» innen nettverket. Med Jørgen Randers (BI) – leder og Thina Saltvedt (Nordea) – nestleder.

Det ble få deltagere på studietur til Essen (Europeisk miljøhovedstad 2017) og til grønn sykehuskonferanse (med internasjonale innledere).

Her er “Advisory Board” i nettverket “Grønn Suksess”

Bak fra venstre: Strategisk rådgiver Dankert Freilem, Næringsforeningen / forskningsdirektør Steffen Kallbekken, Cicero / Food and Beverage Director Ståle Thorsen, Choice Hotels / seniorrådgiver Gry Langbakk, Innovasjon Norge / adm. direktør Erik Øyno, Protan / konserndirektør marked Jan Vidar Thoresen, Glitre Energi / rådmann Olav Grande, Sande kommune / klima- og miljøsjef Unn Hofstad, Storebrand / seniorrådgiver innovasjon Ole Andreas Schärer, SIVA / miljørådgiver Anne-Beth Skrede, LO / key account manager Raymond Johansen, Forbo / seksjonssjef Stig Møllersen, Rambøll / miljørådgiver Ingebjørg Tofte, Lier kommune / rådmann Trude Andresen, Øvre Eiker kommune / prosjektleder Adnan Afzal, Næringsforeningen / adm. direktør Pål Smits, Lindum og havnedirektør Einar Olsen / Drammen Havn.

Foran fra venstre: Rådmann Truls Hvitstein, Nedre Eiker kommune / rådmann Bente Gravdal, Lier kommune / seniorrådgiver Leif Næss, USN / professor emeritus Jørgen Randers, BI (rådets leder) / energirådgiver Thina Saltvedt, Nordea (rådets nestleder) / styreleder Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, Næringsforeningen og bærekraftdirektør Hege Schøyen Dillner, Veidekke.

IKT-nettverket: it|arna

it|arena er et nettverk for tradisjonelle IKT bedrifter og virksomheter som er tilknyttet til IKT og teknologi som jobber med og er opptatt av faget. Nettverket fokuserer på å fremme Drammensregionen som et høykompetanseområde. it|arena har et mål om at alle IKT bedrifter i regionen skal være medlem av nettverket og at 20% av arbeidstakere i regionen i 2036 skal jobbe innenfor IKT. Kodeklubben Drammen er et initiativ it|arna støtter. Se video og les mer her.

Gå til hjemmeside for it|arena

Følg oss på Facebook