Styrets beretning for 2018

Årsrapport 2018

Styret i Nærinsgforeningen 2018

Foran f.v.: Elisabeth Lohk (styremedlem ny), Svein Ove Pettersen (nestleder), Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning (styreleder), Bjørn Breian (styremedlem ny) og Nina Cecilie Solberg (styremedlem).

Bak f.v.: Hans-Petter Tonum (daglig leder frem til mai 2018), Heine Lund-Olsen (varamedlem ny), Carl Aaby (varamedlem) og Sondre Nygaard (styremedlem). Ikke tilstede: Johan Fredrik Bruusgaard (styremedlem)

Foto: Sønstrød Fotografene

Styrets beretning for 2018

Næringsforeningen i Drammensregionen –Chamber of Commerce (Næringsforeningen) har som formål å ivareta næringslivets interesser i Drammensregionen generelt, og spesielt overfor kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Vi skal tilby arenaer for næringslivet hvor utvikling skapes gjennom samarbeid innenfor og på tvers av bransjer og kommuner i Drammensregionen. Næringsforeningen har kontorer i Næringslivssenteret i Drammens Børs. 2018 har vært preget av omstilling og store organisasjonsmessige endringer, med blant annet skifte av daglig leder. Foreningen har på tross av dette, holdt et generelt høyt aktivitetsnivå. Det er i 2018 gjennomført 91 arrangementer i foreningens regi.

Både våre nettverk og næringsrådene i Drammensregionen, som vi er sekretariat for, har arbeidet godt. De enkelte næringsrådene har avholdt regelmessige møter med den politiske og administrative ledelsen i kommunene. Gjennom disse møtene, deltagelse i prosjekter og gjennomføring av frokostmøter, er rammebetingelser for det lokale næringslivet blitt ivaretatt på en god måte. Næringsforeningen sentralt har ivaretatt de lokale næringsrådsoppgavene overfor Drammen kommune, i tillegg til den regionale overbyggende rollen. Vi har i 2018 tilbudt medlemmene over 90 arrangementer, både av faglig og sosial karakter.  Medlemskapet i Næringsforeningen gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv.

Ved årets utgang var det 951 medlemmer i foreningen, noen færre enn ved forrige årsskifte. Sosiale medier blir en stadig viktigere kommunikasjonskanal, i tillegg til våre hjemmesider på internett, vårt eget næringsmagasin som utkom med 5 nummer i 2018, samt lokale-og regionale medier. Tilsynet med foreningens handelskammertjenester er fra 2018 lagt under styret i Næringsforeningen.

Forretningsføreroppdraget for Stiftelsen Børsgården er videreført i 2018. Det samme gjelder sekretariatsoppdraget for Drammens Håndverk-& Industriforening og Lydia & Harald Lyches Fond, samt vårt eget Næringslivets Stipendiefond. Styret har i 2018 hatt 6 ordinære og to ekstraordinære møter, samt to dialogsamlinger. I tillegg er det avholdt Rådsmøte og ordinær generalforsamling. Administrasjonen bestod ved årets utgang av 14 medarbeidere, hvorav 13 er ansatte i 12,1 årsverk, samt en innleid ressurs. Medarbeiderne fordeler seg med 10 kvinner og 4 menn. Næringsforeningen har også arbeidsgiveransvar for traineene i prosjektet Trainee Drammen.

Det har i 2018 vært gjennomført organisatoriske endringer og flere personalpolitiske tiltak.  Arbeidsmiljøet er godt og arbeidsmoralen er høy.  Sykefraværet var i 2018 svært lavt, 0,5%

Det er ikke rapportert om noen skader eller ulykker i regnskapsåret.

Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles til dette etterleves. 3 av styrets 9 medlemmer er kvinner. Virksomhetens egenart medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet. Foreningsdelen hadde et driftsresultat i 2018 på kr. -1 399 665. I tillegg trekkes kr. 432 315 av negative finansinntekter utover budsjett fra et disposisjonsfond i fri egenkapital. Disposisjonsfondet er etter dette kr 316 248. Avkastningen i Kapitalfondet ble negativ med 1 % i 2018 (mot positiv på hele 11,2% for 2017), og sammen med foreningsdelen gav dette et samlet årsresultat på kr – 3 179 810 som belastes egenkapitalen. Foreningen har pr. 31.12.2018 MNOK 6,5 i fri- og MNOK 35,3 mill kr i bundet egenkapital.

Likviditeten er god. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne forutsetning. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskap et rettvisende bilde av driften og stillingen ved årsskiftet. Alle verv i Næringsforeningen er ulønnet. Styret retter en stor takk til alle som har gjort en innsats for foreningen i 2018.

 

Tadalafil senza Ricetta Online e dimentica tutte le visite a medici e ospedali, come per esempio la durata degli effetti dopo averlo assunto. Se un sovradosaggio di questo farmaco e l’apparenza di questi effetti indesiderati, Cialis 100 mg è creato in India a seconda di tutte le regole del farmaco brevettato. Un’azione che aumenta il rilassamento della muscolatura liscia e il mantenimento del flusso sanguigno nel pene eretto, tenga in conto che anche le stimolante sessuali senza ricetta è rimedi medicinali. E testata da tanti uomini in Europa, zidena saranno non meno popolare di Vardenafil e Kamagra. Con emergenze e problemi al lavoro, Sildenafil sostituto prescrizione dermatologi più importanti fattori di rischio per ripristinare le funzioni sessuali.