Næringsråd

Årsrapport 2018

Næringsrådene er nøytrale og upolitiske foreninger som jobber med utvikling av eksisterende næringsliv og stimulerer til etablering av nye virksomheter.

Rådene fungerer som talerør for næringslivet i kommunen og jobber for å fremme næringslivets interesser. De er viktige i samspillet mellom kommune og næringsliv, og bidrar til å påvirke næringspolitiske prosesser.

Lier Næringsråd

Lier Næringsråd har hatt spesielt fokus på arbeidet med oppfølging av Strategisk Næringsplan og har et tett samarbeid med Lier kommune om oppfølging og tiltaksutarbeidelse.

Lier Næringsråd og Lier kommune møtes ved ulike anledninger – og formelle møter i form av Kontaktforum gjennomføres 4 ganger pr. år.

Møtene i Kontaktforum tar for seg aktuelle saker knyttet til næringsutvikling i Lier som for eksempel:
Utvikling av nye næringsarealer i Lier, Frivillig Børs, tettstedsutvikling i Lierbyen og bruk av Lierlaben. I tillegg til dette har Lier Næringsråd hatt spesielt fokus på E134 og prosessen mot å videreføre arbeidet med denne fra Linnes – E18 og høringsinnspill til kommuneplanens arealdel. Andre punkter i handlingsplanen er: Fjordbyen m/Sykehus, Infrastruktur og kollektivtransport og generelle betingelser for næringslivet i Grønne Lier.

Gå til hjemmeside for Lier Næringsråd

Følg oss på Facebook

Svelvik Næringsråd

Svelvik Næringsråd har i 2018 har hatt faste kontaktutvalgsmøter med ordfører og rådmann.

I forkant av disse møtene har styret hatt gjennomgang av saker som skal diskuteres og følges opp. I 2018 ble det for første gang arrangert “Næringslivets dag” i Svelvik med god deltakelse. Det har blitt arbeidet med flere politiske saker, kommunereform og utdeling av gründerprisen og næringslivets pris.

Gå til hjemmeside for Svelvik Næringsråd 

Følg oss på Facebook

Nedre Eiker Næringsråd

Fokusområder og sentralt tema for næringsrådet har vært posisjonering i kommunens arbeid med kommunereformen. I den forbindelse ble det arrangert medlemsmøte med temaet: Nye Drammen kommune – Hvordan posisjonerer næringslivet seg i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker? Her delte næringsrådet ut sin årlige næringslivspris til Gustavsen AS.

Næringsrådet hadde også en aktiv rolle under Gründeruka i uke 46, der åpningsarrangementet gikk av stabelen hos Isachsen AS. På slutten av året ble det gjennomført et felles møte mellom styrene i Nedre Eiker og Svelvik Næringsråd for å se på videre organisering og synergier for næringslivet inn mot fusjoneringen av ny kommunestruktur. 

Gå til hjemmeside for Nedre Eiker Næringsråd

Følg oss på Facebook

 

Øvre Eiker Næringsråd

Næringsrådet har hatt stor glede av å benytte næringslivets arenaer til ulike arrangementer. Det har blitt gjennomført frokostmøte hos OSO med temaet: Gamle eller nye tanker: Hvorfor skal man drive med innovasjon? Hovedforedragsholder var professor Sjur Dagestad. Andre temaer som har vært på agendaen på frokostmøte var Buskerudbypakke 2 ved daglig leder Tor Atle Odberg og betydningen for transportbransjen fra Andersen Transport AS. Næringsrådet var også med på Gründeruka i Uke 46 med arrangement hos Aksen næringspark. Der var temaet salg der den lokale gründeren Geir Brudeli, gründer av Brudeli Tech AS snakket om: Opptur og nedtur – Gode råd og tips for å lykkes.

Gå til hjemmeside for Øvre Eiker Næringsråd

Følg oss på Facebook

 

Sande Næringsråd

Hovedtemaer for Sande Næringsråd har vært: forberedelse til kommunesammenslåing, utarbeide innspill til alle lokalpartiene før kommende valg, parkeringsutfordring i Sande, sentrumsutvikling, sentrumsplan/områdemodell, sentrumsaktiviteter, plan og byggesak, næringsutvikling i Hanekleiva.

Sande Næringsråd har i 2018 arrangert, medvirket og/eller deltatt i flere møteplasser med blant annet disse temaene:

  • Hva skjer i Hanekleiva?
  • Hva skjer i Sande Sentrum?
  • Strategisamling for nettverk og næringsråd i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Gå til hjemmeside for Sande Næringsråd

Følg oss på Facebook

Drammen

 Kontaktutvalget. I likhet med de andre næringsrådene har også Drammen et kontaktutvalg. Næringsforeningen, Byen Vår, NHO og utpekte bransjerepresentanter har politiske møter med den politiske- og administrative ledelsen i Drammen kommune. Kontaktutvalget behandler tyngre strategiske saker med betydning for Drammen og regionens næringsliv. Næringsforeningen rapporterer prosjektet Næringsvekst 2020 til Kontaktutvalget, som står som prosjektets eier.

https://www.drammen.kommune.no/naringsliv/naring/kontaktutvalget/